Gdpr

VÅR INTEGRITETSPOLICY

Ledarskap och Projekthantering Sverige AB (nedan ”LPAB”) tillämpar följande integritetspolicy.

Vi värnar om din integritet. Denna integritetspolicy informerar dig om hur vi använder personuppgifter som vi samlar in, eller som lämnas in till oss. Denna policy är tillgänglig på www.projektivitet.se.

LPAB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter avseende kontaktpersoner vi erhåller i samband med uppdrag eller som annars behandlas när uppdraget förbereds eller administreras.

LPAB kommer alltid att följa gällande lagar om integritet, samt kommer att tillse att personlig information behandlas konfidentiellt. Samtliga medarbetare lyder under strikt sekretess. LPAB kommer inte lämna personuppgifter till tredje part utan föregående samtycke, om inte specifikt anges här i.

LPAB kan komma att behandla följande personliga uppgifter:

 • Namn
 • Adress
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • Postadress
 • Namn och adressuppgifter på arbetsgivare/uppdragsgivare (i det fall du har kontakt med oss i egenskap av företrädare för arbetsgivaren/uppdragsgivaren)

Om du kontaktar LPAB per telefon, e-post eller post, kan vi komma att lagra anteckningar eller korrespondens, vilket kan innehålla personuppgifter, om sådan information utgör del av ett pågående eller framtida ärende som vi handlägger.

Laglighet i behandlingen

LPAB behandlar dina uppgifter enligt följande:

 • Vi behandlar dina personuppgifter lagligt, korrekt och på ett öppet sätt.
 • Vi inhämtar dina personuppgifter för de angivna och berättigade syften som anges i denna policy, och kommer inte att behandla dina personuppgifter på något sätt som är oförenligt med dessa ändamål.
 • Vi samlar in och behandlar personuppgifter som är adekvata, relevanta och nödvändiga för de syften som de samlas in och används för.
 • Vi behandlar dina personuppgifter endast så länge som det är nödvändigt för de syften som det samlades in för.
 • Vi behandlar korrekta uppgifter. LPAB kommer att uppdatera och korrigera uppgifter så snart LPAB får kännedom om eventuella felaktigheter.

Vi sparar dina personuppgifter under en tid om ett år från dagen för ärendets slutförande, eller den längre tid som påkallas av ärendets natur.

Uppgifter som behandlas i syfte att utveckla, analysera och marknadsföra LPAB:s verksamhet sparas under en tid om 3 år efter den senaste kontakten. Om du avanmäler dig från nyhetsbrev eller liknande kommer uppgifterna omedelbart att raderas.

Rättslig grund och ändamål

LPAB samlar in och behandlar dina personuppgifter för att uppfylla vårt åtagande i de fall där LPAB har ingått ett uppdragsavtal med dig, samt för att administrera uppdraget och tillvarata dina intressen, i enlighet med dataskyddsförordningen Art 6.1 b).

Det är nödvändigt att vi behandlar dina personuppgifter för att vi ska kunna träffa avtal om uppdrag, och för att uppfylla gällande lagkrav om identitetskontroll. Du är inte skyldig att lämna

personuppgifter till oss. Om du väljer att inte lämna dina personuppgifter till oss, kan det innebära att vi inte kan åta oss uppdraget.

LPAB kan vidare komma att behandla dina personuppgifter, främst e-post och telefon, för att skicka information om vår verksamhet, nyheter som vi bedömer vara av intresse för dig eller annan marknadsföring, enligt en intresseavvägning som genomförts enligt dataskyddsförordningen 6.1 f). Du har alltid rätt att tacka nej till direkt marknadsföring.

Uppgifterna kan också användas i vår affärsutveckling och i analyser av vår verksamhet, t.ex. genom marknadsanalys, statistik och riskhantering. Uppgifterna som behandlas på detta sätt behandlas på grundval av vårt berättigade intresse att utveckla verksamheten och kommunicera med våra kontakter, enligt dataskyddsförordningen 6.1 f).

LPAB kan vidare komma att, utöver vad som anges ovan, behandla dina personuppgifter i den mån vi är skyldig att göra det på grund av lag eller beslut från myndighet, enligt dataskyddsförordningen Art 6.1 c).

Personuppgiftsbiträde

LPAB anlitar ett personuppgiftsbiträde som behandlar samtliga personuppgifter genom dels lagring av data, dels drift av våra system. Personuppgiftsbiträdet kan i vissa fall komma att läsa personuppgifter, för det fall våra IT-system behöver underhåll eller annan teknisk support. Vårt personuppgiftsbiträde lyder under strikt avtalad sekretess.

Våra uppgifter lagras och behandlas endast på servrar som finns inom EU/EES. Vi kan komma att översända dina personuppgifter till tredje land (land utanför EU/EES), dock endast om överföringen är nödvändig för att fullgöra ett avtal mellan dig och LPAB, eller för att genomföra åtgärder som föregår ett sådant avtal på din begäran.

Mottagare

Vi kan komma att överföra uppgifter om dig till tredje man, såsom andra samarbetspartners, för det fall det är nödvändigt för att inom ramen för ett ärende tillvarata dina rättigheter, eller efter överenskommelse med dig, eller för att vi ska fullgöra en lagstadgad skyldighet eller efterkomma ett myndighetsbeslut eller beslut av domstol.

Säkerhet

LPAB vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att förhindra obehörig eller olaglig behandling och åtkomst, förlust, förstörelse eller skada på personuppgifter, och därigenom säkerställa en lämplig säkerhetsnivå.

Dina rättigheter

Du har rätt att:

 • få bekräftelse om vi behandlar personuppgifter om dig, och i så fall tillgång till detta på sätt anges i lag,
 • begära att vi rättar felaktiga uppgifter om dig,
 • begära att vi raderar dina uppgifter om det inte finns rättsliga skäl att fortsätta behandlingen,
 • begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter, såvida det inte finns rättsliga skäl att fortsätta behandlingen,
 • begära att få ut de personuppgifter som rör dig, och som du har tillhandahållit oss, i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format (portabilitet).

Du har även rätt att inge klagomål över vår behandling till tillsynsmyndigheten, www.datainspektionen.se.

Vänligen notera att vi, för att säkerställa att rätt person lämnar in begäran om åtgärd enligt ovan, kommer att göra en identitetskontroll.

Ändringar i denna integritetspolicy

LPAB förbehåller sig rätten att ändra denna integritetspolicy efter behov, till exempel för att följa ändringar i lagar och förordningar. En sådan förändring kommer att publiceras på vår hemsida.

Kontaktinformation

Om du har frågor kring hur vi behandlar dina personuppgifter, vänligen kontakta:

Anders Johnsson

Senior Projektledare

IPMA-certifierad

Utbildningsansvarig projekthantering

Ledarskap och Projekthantering Sverige AB

Torholmsvägen 1

SE-372 74 Listerby, Sweden

Mob: +46 (0) 702-012345

E-mail: anders.johnsson@projektivitet.se