Utbildningar

Våra utbildningar vänder sig till alla branscher. Vi erbjuder regelbundet öppna utbildningar i Göteborg, Kalmar, Karlskrona, Malmö och Stockholm. Intensivutbildningar hålls i internatform i Ronneby samt utomlands. Här intill hittar du information om kursstarter och hur du anmäler dig.

Vi erbjuder även företagsanpassade utbildningar inom ledarskap och projektkunskap över hela Sverige. Vi kundanpassar samtliga utbildningar.

PEDAGOGIK

Kursdeltagarna arbetar i utbildningen med egna projekt som följer utbildningen. Det för att skapa ett lärande som alltid ligger i fas med utbildningen. Vi har 14 dagar mellan utbildningstillfällena för att skapa ett lärande över tid. Detta ger kursdeltagarna möjlighet och tid att reflektera över sina nyvunna kunskaper, vilket är ett av de starkaste sätten att lära.

VI ÄR UNIKA

Kursdeltagarna har fri support av sina lärare i resten av sitt arbetsliv i frågor rörande projekt eller ledarskap.

AAA-Projektledarutbildning. För de som vill ha det bästa?

Utbildningen riktar sig till dem som vill certifiera sig enligt IPMA på nivå B, C och D eller vill lära sig att arbeta som projektledare i olika projektmiljöer.

Utbildningen sker i klassrum under cirka fem månader eftersom vi anser att lärande sker över tid. Utbildningen omfattar elva kursdagar varav sex dagar är projektkunskap och fem dagar är ledarskapsutbildning. Vi är rörande överens om att dessa båda delar måste hänga ihop. Därför har vi tagit fram en ledarskapsutbildning som är specialanpassad för de projektdelar vi lär ut. Mycket fokus ligger på ledarskapet där nyckeln till framgång oftast finns.

Läs mer om Projektledarutbildning

Read more about Project management course ENG

 

Utbildning förberedande för certifikat B och C IPMA

Programblad för förberedande certifiering 

Projektledarutbildning, intensiv

Utbildning riktar sig till de som vill certifiera sig enligt IPMA på nivå B, C och D eller vill lära sig att arbeta som projektledare i alla olika projektmiljöer under en kortare period på fem dagar.

Utbildningen sker i internatform under en vecka. Tre dagar arbetar vi med projektmetoder och verktyg och två av dagarna är det upplevelsebaserad inlärning i ledarskap. Vi har fokuserat på de allra viktigaste delarna i både projekt och ledarskap för att under fem dagar ge deltagarna all den kunskap de behöver för att snabbt komma igång med att arbeta som projektledare och att kunna klara en certifiering enligt IPMA:s krav.

Läs mer om Projektledarutbildning

Aktiva Projektägare

Ansvaret för att lyckas med den insats som man beslutar om bärs av den som är ägare till projektet, vilket vanligtvis är den som är ordförande i styrgruppen.

Vi investerar cirka 700 miljader kronor årligen i Sverige och mestadels använder vi projekt som arbetsform för att realisera arbetet som ska leda fram till att man når de effekter man vill uppnå. Endast i 1/3 av projekten mäter man vilka effekter man uppnådde

Läs mer om Aktiva Projektägare

Projektmedarbetare

En utbildning för dig som vill förstå projektprocessen och kunna arbeta i projekt. Du lär dig vilka ansvarsområden du har och vilka krav du kan ställa på projektledaren.

När projekt fungerar optimalt är det nästan alltid projektmedarbetarna som bär det stora ansvaret i genomförandet.De utför stora delar av arbetet i projekten enligt den plan som de har varit med och arbetat fram tillsammans med projektledaren. Tydlig arbetsledning och tydliga roller kännetecknar framgångsrika projekt. Ansvaret att skapa en bra teamkänsla ligger på projektledaren och på projektmedarbetarna. Hur gör man för att lyckas och hur kan gruppen själva ta fram de viktiga mätetalen på de mjuka värdena som man mäter kontinuerligt. Vilka förväntningar kan projektledarna ställa på sina medarbetare och vilka krav kan medarbetarna ställa på sin projektledare.

Läs mer om Projektmedarbetare

Ledarutveckling

All affärsverksamhet kan sammanfattas med tre ord: människor, produkt och förtjänst. Människan kommer alltid först. Utan ett bra team är det inget du kan göra åt de två andra. Vi erbjuder därför följande utbildningar för att hjälpa dig som chef att skapa bra team:

  • Grundläggande ledarskapsutbildning
  • Coachande ledarskap om
  • Teambuilding om två dagar plus en uppföljningsdag tillsammans med din arbetsgrupp
  • Utbildning vad avser moral och etik
  • Konflikthantering
  • Kommunikation
  • Organisationsutveckling
  • Förändringsledaren
  • Mötesteknik
  • Känsliga samtal/medarbetarsamtal

Grundläggande ledarskap

All affärsverksamhet består av tre delar: människor, produkt och förtjänst. Människan kommer alltid först; om du inte har ett bra team är det inte mycket du kan göra åt de två andra.

Läs mer om Ledarskapsutbildning

Coachande ledarskap

All affärsverksamhet består av tre delar: Människan kommer alltid först; om du inte har ett bra team är det inte mycket du kan göra åt de två andra.

Läs mer om Coachande ledarskap

Varför är vi så rädda för konflikter?

Arbetsplatser där medarbetare är i konflikt med varandra, eller där relationer är så djupfrusna att människor drar sig in i sina skal för att skydda sig, är situationer som många kan känna igen sig i. Arbetsgrupper kan förlamas av interna konflikter kring metodval och mål. 

I vissa fall är målen otydliga eller oklart formulerade, vilket leder till än mer spänning mellan individerna. Som yttersta konsekvens av ett dåligt samspel i gruppen kan utstötningsmekanismer i form av mobbing förekomma.

Att leda när allt är lugnt i min arbetsgrupp är oftast lätt. Det är först när konflikterna visar sig som det börjar ställas krav på oss som ledare, det är då det börjar bli svårt att leda.

Är Du intresserad av att öka Din kompetens inom konflikthantering och därmed klara av de svåra situationer Du ställs inför med Din arbetsgrupp?

Kontakta mig för ytterligare information.

Med vänlig hälsning

Anita Krantz  Utbildningskonsult

UGL

UGL:s övergripande syfte är att deltagarna skall kunna bli effektivare som ledare och som medarbetare.  UGL bygger på upplevelsebaserad inlärning där kursdeltagarna går igenom en följd av enskilda och gemensamma uppgifter. Efter genomförandet av uppgifterna, sker reflektion av upplevelserna och dessa diskuteras tillsammans i gruppen. UGL syftar till att ge reflektionsverktyg för hur jag själv påverkas av och påverkar andra, i en arbetssituation och handlar vidare om hur en grupp utvecklas och mognar, vad som händer i gruppen under utvecklingens gång och vad som främjar respektive hämmar en positiv utveckling. Kursen handlar även om ledarskapets möjligheter och problematik relaterat till gruppens mognadsutveckling. Vad är det som underlättar respektive försvårar uppgiftens lösande och gruppens utveckling ur ett ledarperspektiv? Detta sker i UGL genom att man själv får uppleva situationer som speglar gruppdynamik och att i dem förstå sin egen roll.

Läs mer om UGL utbildning

Hälsofrämjande Ledarskap

Syftet med dagen är att skapa förståelse för hur man med ett hälsofrämjande ledarskap kan stärka medarbetarnas hälsa på arbetsplatsen och erhålla kunskap om hälsofrämjande åtgärder som på olika sätt kan hjälpa ledaren i det hälsofrämjande arbetet.

Läs mer om Hälsofrämjande ledarskap

Agile Utbildning

Utbildningen riktar sig till dem som vill certifiera sig enligt IPMA på nivå B, C och D eller vill lära sig att arbeta som projektledare i olika projektmiljöer.

Läs mer om Agileutbildning

 

MS Project - programutbildning

Varje projektledare måste kunna åskådliggöra sin tidplan för styrgrupper och andra i sin omgivning. För den uppgiften är MS Project både det mest använda och det bästa verktyget. Öppna grupper Stockholm, Malmö, Göteborg o Kalmar. Även kundanpassade grupper.

Läs mer om MS Project - programutbildning

Om du får förhinder
Vid förhinder kan du, innan kursen eller programmet startar, kostnadsfritt överlåta din plats till en kollega.* Det kostar heller ingenting att avboka din plats fram till fyra veckor innan bokat kurstillfälle eller program startar. Vid avbokning 4 - 2 veckor före bokat kurs- eller programtillfälle debiteras 50% av avgiften. Vid avbokning 2 - 0 veckor före bokad kurs- eller programstart debiteras 100% av avgiften. Vid eventuell inställd kurs återbetalas alla inbetalda avgifter. Inga direkta eller indirekta kostnader utöver detta ersätts.